Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Dobrodošli

Fond za naknadu oduzete imovine želi  vam i na ovaj način približiti i predstaviti svoj rad. Stoga vam na našim mrežnim stranicama nudimo mnoštvo informacija o postupku naknade oduzete imovine u novcu i u obveznicama Republike Hrvatske, a i o provedbi prodaje nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Hrvatskoj.

Dakle, želimo građanima približiti poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine kako bi imali cjelovitu informaciju o postupanju Fonda u svakom pojedinom području, te im nizom predložaka olakšati da ostvare svoja prava.

O Fondu

Temeljem Zakona o izmjeni Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 141/13) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine Fond za naknadu oduzete imovine (u nastavku teksta: Fond) je postao proračunski korisnik državnog proračuna.

Sva sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga rada Fonda osiguravaju se u državnom proračunu, a prihodi koje Fond ostvaruje prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99,92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi) postaju prihodi državnoga proračuna i uplaćuju se u državni proračun.

Osnivač Fonda je Republika Hrvatska. Samostalan je u obavljanju svoje djelatnosti, a odgovoran je Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Dokumenti
Ovdje se mogu pronaći primjeri zahtjeva koje ovlaštenici naknade ili kupci nacionaliziranih ili konfisciranih stanova najčešće upućuju Fondu.
Upute
Upute i obavijesti iz djelokruga rada Fonda koje mogu pomoći kupcima stanova i podnositeljima zahtjeva za otkup stanova prilikom njihovog poslovanja s Fondom.
Česta pitanja i odgovori
Ovdje se mogu pronaći odgovori na često postavljana pitanja iz djelokruga rada Fonda
Pravni okvir
Popis zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovanje Fonda te općih akata Fonda.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.