Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Dobrodošli

Fond za naknadu oduzete imovine želi  vam i na ovaj način približiti i predstaviti svoj rad. Stoga vam na našim mrežnim stranicama nudimo mnoštvo informacija o postupku naknade oduzete imovine u novcu i u obveznicama Republike Hrvatske, a i o provedbi prodaje nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Hrvatskoj.

Dakle, želimo građanima približiti poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine kako bi imali cjelovitu informaciju o postupanju Fonda u svakom pojedinom području, te im nizom predložaka olakšati da ostvare svoja prava.

O Fondu

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13, u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2014. - 2016. Vlade Republike Hrvatske, a u okviru reformi koje su usmjerene na smanjenje javnog duga, od 1. siječnja 2014. godine Fond je uključen u sustav Državne riznice što znači da se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Fonda osiguravaju u državnom proračunu, a prihodi od prodaje stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli u skladu s odredbama Zakona o naknadi prihodi su državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun.

Osnivač Fonda je Republika Hrvatska. Samostalan je u obavljanju svoje djelatnosti, a odgovoran je Hrvatskom saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Dokumenti
Ovdje se mogu pronaći primjeri zahtjeva koje ovlaštenici naknade ili kupci nacionaliziranih ili konfisciranih stanova najčešće upućuju Fondu.
Upute
Upute i obavijesti iz djelokruga rada Fonda koje mogu pomoći kupcima stanova i podnositeljima zahtjeva za otkup stanova prilikom njihovog poslovanja s Fondom.
Česta pitanja i odgovori
Ovdje se mogu pronaći odgovori na često postavljana pitanja iz djelokruga rada Fonda
Pravni okvir
Popis zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovanje Fonda te općih akata Fonda.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.