Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Dobrodošli

Fond za naknadu oduzete imovine želi  vam i na ovaj način približiti i predstaviti svoj rad. Stoga vam na našim mrežnim stranicama nudimo mnoštvo informacija o postupku naknade oduzete imovine u novcu i u obveznicama Republike Hrvatske, a i o provedbi prodaje nacionaliziranih i konfisciranih stanova u Hrvatskoj.

Dakle, želimo građanima približiti poslovanje Fonda za naknadu oduzete imovine kako bi imali cjelovitu informaciju o postupanju Fonda u svakom pojedinom području, te im nizom predložaka olakšati da ostvare svoja prava.

O Fondu

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13, u daljnjem tekstu: Zakon o Fondu) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Sukladno smjernicama ekonomske i fiskalne politike 2014. - 2016. Vlade Republike Hrvatske, a u okviru reformi koje su usmjerene na smanjenje javnog duga, od 1. siječnja 2014. godine Fond je uključen u sustav Državne riznice što znači da se sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Fonda osiguravaju u državnom proračunu, a prihodi od prodaje stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli u skladu s odredbama Zakona o naknadi prihodi su državnog proračuna i uplaćuju se u državni proračun.

Fond za naknadu oduzete imovine, na temelju Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN117/2017), prestao je s radom 1.siječnja 2018. godine. Sve poslove Fonda preuzima Ministarstvo financija RH u sklopu kojega će se, na istoj lokaciji, nastaviti obavljati djelatnost bivšega Fonda za naknadu oduzete imovine.

Dokumenti
Ovdje se mogu pronaći primjeri zahtjeva koje ovlaštenici naknade ili kupci nacionaliziranih ili konfisciranih stanova najčešće upućuju Fondu.
Upute
Upute i obavijesti iz djelokruga rada Fonda koje mogu pomoći kupcima stanova i podnositeljima zahtjeva za otkup stanova prilikom njihovog poslovanja s Fondom.
Česta pitanja i odgovori
Ovdje se mogu pronaći odgovori na često postavljana pitanja iz djelokruga rada Fonda
Pravni okvir
Popis zakona i podzakonskih akata koji se odnose na poslovanje Fonda te općih akata Fonda.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.