Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Registri i baze podataka s metapodacima
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/08, 130/11 i 106/12) i odredbama Pravilnika o poslovnoj tajni Fonda, poslovnom tajnom smatraju se podatci koji se među ostalim odnose na ovlaštenike naknade i iznose naknade u novcu i obveznicama, podatke o kupoprodajnim cijenama nacionaliziranih i konfisciranih stanova i osobne podatke obvezničara.
Slijedom navedenog, razvidni su razlozi radi kojih baze podataka koje se odnose na praćenje nacionaliziranih i konfisciranih stanova i dodjelu obvezničkih udjela te isplatu naknade pravnim osobama Katoličke crkve nisu objavljivi.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.