Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Tijela Fonda

Tijela Fonda: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik Fonda
 

Prema članku 7.  Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) tijelo upravljanja Fonda jest Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova, a čine ga:
dr.sc. Zdravko Marić, ministar financija, predsjednik Upravnog odbora Fonda
Dražen Bošnjaković ,ministar pravosuđa, 

Lovro Kuščević, ministar uprave,
Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede, i
Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornog uređenja.

Sjednice Upravnog odbora su zatvorene za javnost osim ako drugačije odluči Upravni odbor (čl. 15. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda). 
Neposredan uvid u zapisnike sa sjednica Upravnog odbora Fonda može se izvršiti u prostorijama Fonda za naknadu oduzete imovine uz prethodnu najavu telefonskim putem.


Prema članku 10. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00, i 141/13) radi provedbe nadzora nad radom Fonda osniva se Nadzorni odbor.  Nadzorni odbor ima pet članova, a čine ga:
Marija Jelkovac, predsjednik Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, 

Grozdana Perić, predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora,
Darinko Kosor, predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, 
te iz reda uglednih pravnih stručnjaka:
Zvonimir Buterin, dipl. iur. i
Boris Ravić, dipl. iur.


Sjednice Nadzornog odbora su zatvorene za javnost osim ako drugačije odluči Nadzorni odbor (čl. 15. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Fonda).
Neposredan uvid u zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora Fonda može se izvršiti u prostorijama Fonda za naknadu oduzete imovine uz prethodnu najavu telefonskim putem.


Predsjednik Fonda rukovodi, predstavlja i zastupa Fond. Predsjednika Fonda imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednica Fonda: Vesna Goluža, dipl.oec.

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.