Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Služba za naknadu

PITANJE: Koja je pravna osnova za isplatu naknade za oduzetu imovinu u novcu / obveznicama Republike Hrvatske?

ODGOVOR: Ovlaštenik naknade kojemu je u postupku utvrđivanja prava na naknadu za oduzetu imovinu prema Zakonu o naknadi utvrđeno pravo na naknadu u novcu/obveznicama Republike Hrvatske mora imati pravomoćno rješenje, kojim je Fond za naknadu oduzete imovine određen obveznikom naknade.

PITANJE: Mogu li temeljem nepravomoćnog rješenja ostvariti pravo na naknadu?

ODGOVOR: Ne. Rješenje kojim je Fond za naknadu oduzete imovine utvrđen obveznikom naknade mora biti pravomoćno da bi postalo izvršno.

PITANJE: Kako ostvarujem pravo na naknadu u novcu i obveznicama?

Fond za naknadu oduzete imovine obveznik je isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske. Po primitku pravomoćnog rješenja dostavljenog od nadležnog ureda državne uprave, kojim je ovlašteniku naknade utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u novcu/obveznicama ili samo obveznicama, Fond upućuje dopis ovlaštenicima naknade kojim se traži popunjavanje obrasca za isplatu naknade u novcu  i/ili obrasca za dodjelu obvezničkih udjela. Ovlaštenik naknade putem obrasca daje nalog Fondu na koji način želi da mu se isplati pripadajuća naknada. Po primitku ispravno popunjenog obrasca s potpunom dokumentacijom, Fond će u rokovima utvrđenim pravomoćnim rješenjem isplatiti pripadajuću naknadu. Preduvjet za isplatu naknade u obveznicama Republike Hrvatske je otvoren račun vrijednosnica u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Ukoliko ovlaštenik nema od prije otvoren račun vrijednosnica, Fond će kao izdavatelj otvoriti račun vrijednosnica ovlašteniku, te će po otvaranju istog dodijeliti pripadajuće Anuitete obvezničkih udjela Globalne obveznice RH za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Anuitet obvezničkih udjela) na račun vrijednosnica ovlaštenika. Nakon dodjele Fond za naknadu oduzete imovine na kućnu adresu dostavlja pisanu Obavijest o dodjeli obvezničkih udjela, kao i informativnu brošuru, koja obvezničara – ovlaštenika podrobnije obavještava o pravima iz ovog vrijednosnih papira.

PITANJE: Kako se isplaćuju dospjeli Anuiteti obvezničkih udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske?

ODGOVOR: Osobe koje postanu imatelji Anuiteta obvezničkih udjela imaju pravo na jednokratnu isplatu svih dospjelih a neisplaćenih Anuiteta obvezničkih udjela od 1. siječnja 2000. godine. Ova isplata izvršiti će se u novcu u roku od 7 dana od dana stjecanja obvezničkih udjela.

PITANJE: Kada se isplaćuju preostali nedospjeli Anuiteti obvezničkog udjela?

ODGOVOR: Isplatu dodijeljenih nedospjelih Anuiteta obvezničkog udjela obavlja u ime i za račun izdavatelja Središnje klirinško depozitarno društvo, u Republici Hrvatskoj, u kunama po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan dospijeća. Pravo na isplatu imaju obvezničari koji su na kraju radnog dana koji prethodi danu dospijeća tražbina iz Anuiteta obvezničkog udjela u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva bili uvedeni kao imatelji istih.

PITANJE: Što ako želim opunomoćiti drugu osobu da umjesto mene prima naknadu?

ODGOVOR: Ukoliko ovlaštenik naknade želi opunomoćiti drugu osobu da umjesto njega prima naknadu u novcu i/ili obveznicama te poduzima sve pravne poslove (otuđenja, opterećenja i svako drugo raspolaganje) koji se odnose na prava iz Anuiteta obvezničkih udjela izdane Globalne obveznice potrebno je dostaviti ispravno popunjenu i odgovarajući ovjerenu punomoć, kao i popunjeni obrazac za isplatu naknade u novcu s opunomoćenikom i obrazac za dodjelu obvezničkih udjela s opunomoćenikom.

PITANJE: Što znači odgovarajuća ovjerena punomoć?

ODGOVOR: Odgovarajuća ovjerena punomoć u Republici Hrvatskoj znači da ovjera mora biti izvršena kod javnog bilježnika. Odgovarajuća ovjerena punomoć u inozemstvu znaci da je ovjera izvršena u veleposlanstvu ili konzulatu Republike Hrvatske.

Odgovarajuća ovjerena punomoć u inozemstvu uređuje se međunarodnim ugovorima ili zakonom. Ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoje dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju, potrebno je isprave/punomoć nadovjeriti u postupku pune legalizacije, sukladno Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Puna legalizacija nije potrebna u odnosu na isprave koje potječu iz zemalja potpisnica Haške Konvencije o ukidanju potrebne legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine, koje isprave se u državi izdanja tada legaliziraju Apostille-om. Ukoliko isprave nisu sastavljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, moraju biti prevedene na hrvatski jezik i/ili latinično pismo po ovlaštenom sudskom tumaču. 

PITANJE: Što ako je rješenjem o naknadi utvrđena naknada manja od jednog obvezničkog udjela 204,40 EUR-a?

ODGOVOR: Sukladno Odluci Upravnog odbora Fonda o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela 204,40 EUR Fond za naknadu oduzete imovine isplaćuje tako utvrđeni iznos naknade na način da isti isplati u cijelosti u gotovini. Za isplatu naknade u obveznicama Republike Hrvatske ovlašteniku koji je temeljem pravomoćnog rješenja stekao pravo na naknadu manju od 204,40 EUR-a potrebno je ispravno podnijeti Obrazac za isplatu naknade u obveznicama manjeg od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela.

PITANJE: Gdje se mogu upoznati s pravima imatelja Anuiteta obvezničkih udjela?

ODGOVOR: Imatelji Anuiteta obvezničkih udjela o svojim pravima mogu se informirati putem informativne brošure, prospekta, te u Fondu za naknadu oduzete imovine.

Anuiteti obvezničkih udjela uvršteni su u Službeno tržište (I Kotaciju) Zagrebačke burze, te se tako i putem burze (članova burze) možete informirati o stanju na tržištu.

PITANJE: Što je  Središnje klirinško depozitarno društvo?

ODGOVOR: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. je društvo koje posluje kao središnji depozitorij odnosno registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira, gdje se, u obliku elektroničkih zapisa, vode podaci o izdavateljima, vrijednosnim papirima i vlasnicima tih vrijednosnih papira, kao i drugi podaci predviđeni zakonom. Središnje klirinško depozitarno društvo, osim usluga depozitorija, pruža i usluge prijeboja i namire za transakcije s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima.

PITANJE: Kako mogu promijeniti svoje opće podatke u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu?

ODGOVOR: Opće podatke, za fizičke osobe (matični broj građana, ime, prezime, adresa, dopisna adresa, državljanstvo i sl.) dokazuju se na temelju javnih isprava (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Za promjenu podataka potrebno je podnijeti zahtjev za promjenu osobnih podataka na jedan od sljedećih načina:

Domaća ili strana fizička osoba:

a) poštom, dostavlja osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica),
b) osobnim dolask
om, u uredu za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
c) telefonom, u razgovoru s operaterom Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, pozivom na govorni automat 01/4607-300, identificirajući se oznakom investitora (brojem računa) i PIN-om.

Domaća ili strana pravna osoba:

a) poštom, dostavlja zahtjev koji sadrži potpis i pečat. Pravne osobe zahtjeve mogu dostaviti i faksom.

 

PITANJE: Za promjenu podatka o računu na koji želite  primiti isplatu novčanih sredstava iz anuiteta obvezničkih udjela (npr. anuitet)?

ODGOVOR: Ukoliko ste domaća ili strana fizička osoba, možete postom dostaviti osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave ili doći u ured za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

PITANJE: Kako ću provjeriti stanje na računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu?

ODGOVOR: Središnje klirinško depozitarno društvo na dopisnu adresu dostavlja redovne mjesečne obavijesti svim investitorima kojima se stanje na računu tijekom prethodnog mjeseca promijenilo. Ujedno, svaki investitor stanje na računu može provjeriti i pozivom na govorni automat: 01/4607-300, identificirajući se oznakom investitora (brojem računa) i PIN-om.

PITANJE: Što sadrže i čemu služe obavijesti koje šalje Središnje klirinško depozitarno društvo?

ODGOVOR: Obavijesti sadrže podatke o investitoru tj. vlasniku/nositelju računa i njegovim vlasničkim pozicijama, te o svim promjenama koje su se dogodile na tim pozicijama.

PITANJE: Što je Globalna obveznica Republike Hrvatske?

ODGOVOR: Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine je državna dužnička nekamatonosna anuitetska obveznica koju izdaje Fond za naknadu oduzete imovine, temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Napomena:
Odgovori Fonda isključivo su informativne naravi te su moguća odstupanja u postupanju Fonda, kako temeljem izmjena i dopuna odgovarajućih zakona i temeljem promjena relevantne sudske prakse odnosno prakse i mišljenja nadležnih državnih institucija. Pored gore navedenog, Fond zadržava pravo, u okvirima dopuštenog, regulirati svoje poslovanje općenito na način koji smatra primjerenim, svrhovitim i opravdanim odnosno u skladu s pravilima struke. Ni u kojem slučaju Fond ne odgovara za štetu koju netko pretrpi ili nanese trećoj osobi pouzdajući se u podatke i odgovore dane u rubrici "Česta pitanja i odgovori".


Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.