Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Podzakonski akti
  1. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine, broj 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93)
  2. Uredba o visini stope zatezne kamate (Narodne novine, broj 153/04)
  3. Uredba o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa (Narodne novine, broj 153/04)
  4. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (Narodne novine, broj 204/03 i 03/04)
  5. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (Narodne novine, broj 18/04)
  6. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (Narodne novine, broj 66/98)
  7. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (Narodne novine, broj 64/05)
  8. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine, broj 77/04)

 

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.