Ministarstvo financija - Fond za naknadu oduzete imovine
MINISTARSTVO FINANCIJA
Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
P.P. 116
10002 Zagreb

tel. 01/2226-404
tel. 01/2226-405
fax. 01/2226-415
e-mail: info@fnoi.hr

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@fnoi.hr

MB: 01388428
OIB: 64899829392
IBAN: HR5625000091101012005
Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Fond za naknadu oduzete imovine omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Fondu za naknadu oduzete imovine. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac te ga poslati:

- elektroničkom poštom na adresu: pristupinformacijama@fnoi.hr,
- na broj faksa 01 222 64 15,
- na adresu: MINISTARSTVO FINANCIJA, Fond za naknadu oduzete imovine, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb.

Zahtjev se može podnijeti i usmenim putem, na broj telefona 01 222 64 94 svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba, ali Fond za naknadu oduzete imovine ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koij nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.


Odluka o mjerodavnoj osobi za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Naknada za usluge Fonda utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge Fonda za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj: 48/03), a naplaćuje se nakon zaprimanja odgovarajućeg pismenog poziva dostavljenog od strane stručnih službi Fonda.

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridržana.