Podzakonski akti
  1. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine, broj 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93)
  2. Uredba o visini stope zatezne kamate (Narodne novine, broj 153/04)
  3. Uredba o visini najviših dopuštenih ugovornih kamatnih stopa (Narodne novine, broj 153/04)
  4. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (Narodne novine, broj 204/03 i 03/04)
  5. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (Narodne novine, broj 18/04)
  6. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (Narodne novine, broj 66/98)
  7. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih brodova i brodica (Narodne novine, broj 64/05)
  8. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine, broj 77/04)

 

  Copyright © Fond za naknadu oduzete imovine. Sva prava pridr┼żana.